ULC

Disclaimer

Disclaimer

Dit document is opgesteld ten behoeve van ULC Installatietechniek b.v. en ULC Technisch Beheer b.v. hierna tezamen aangeduid als ‘ULC’, ‘ons’, ‘onze’ of ‘wij’.
Op de inhoud en het gebruik van de website van ULC www.ulc.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in. Voorts behoudt ULC zich het recht voor deze website en deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen en / of te vervangen.

 

Informatie

ULC werkt er hard aan om de website zo actueel, toegankelijk en juist mogelijk te houden. Mocht u toch op deze website een document of pagina tegenkomen waarvan u weet dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat of ten onrechte is geplaatst, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt het direct melden via info@ulcgroep.nl

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

ULC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of ULC op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan ULC of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers van ULC en de aan ULC gelieerde rechtspersonen.

Hyperlinks

Op de website van ULC kunnen verwijzingen naar andere websites en informatiebronnen zijn opgenomen. Verwijzingen naar websites en andere bronnen die niet door ULC worden onderhouden, zijn louter ter informatie opgenomen. ULC is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van informatie van derden en de websites waar u naar verwezen wordt.

Intellectuele eigendomsrechten

ULC en haar licentiegevers behouden alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafische materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetwebsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden, te wijzigen of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ULC. Het afdrukken en / of downloaden van de informatie op deze internetsite is wel toegestaan voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

Op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.